AUTORKA

Hanna Makurat-Snuzik  

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego i wykładowca Uniwersytetu WSB Merito, doktor habilitowana nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa. Absolwentka czterech filologii: polonistyki, anglistyki, rusycystyki i slawistyki, a także filozofii. Poetka i tłumaczka, a także autorka książek i artykułów z zakresu lingwistyki.

Jest poetką piszącą po kaszubsku i polsku, laureatką kilkudziesięciu nagród w konkursach literackich, a także kilku stypendiów twórczych. Ma w swym dorobku trzy tomiki wierszy: Intimné mònolodżi. Monologi intymne (2016), Testameńtë jimaginacji (2011), Chléw (2010). Zajmuje się ponadto tłumaczeniami, m.in. przełożyła na język kaszubski dramat Ślub Witolda Gombrowicza (2011), a także kilka innych książek i mniejsze teksty z języka polskiego, niemieckiego, serbskiego, rosyjskiego i słoweńskiego.

Uczyła się około 20 języków, a kilkoma z nich włada biegle włada. Jako lingwistka naukowo zajmuje się badaniem języka kaszubskiego i porównuje go z innymi językami. W zakresie jej badań mieści się także przekładoznawstwo, glottodydaktyka, bilingwizm i kontakty językowe, komparatystyka lingwistyczna i różne języki regionalne. Jest autorką kilku książek naukowych. Łącznie opublikowała również ponad 150 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu lingwistyki i filozofii. Jej naukowym mistrzem i promotorem był prof. Jerzy Treder, pod którego kierunkiem napisała i z wyróżnieniem obroniła pierwszy doktorat napisany w języku kaszubskim. Napisała książkę także Gramatika kaszëbsczégò jãzëka (2016) będącą pierwszym normatywnym opracowaniem gramatycznym współczesnej kaszubszczyzny standardowej.

Nagrodzona Skrą Ormuzdową (2017) i Medalem im. Lecha Bądkowskiego (2022). Za czasów studenckich, w 2007 r. zwyciężyła również w konkursie na najlepszego studenta Trójmiasta Primus Inter Pares, a w 2009 r. dostała nagrodę Studenckiego Nobla. W roku akademickim 2005/2006 była prezeską Klubu Studenckiego Pomorania.

 

Hana Makùrôt-Snuzëk  

Profesor Gduńsczégò Ùniwersytetu i wëkłôdowca Ùniwersytetu WSB Merito, habilitowónô doktor hùmanisticznëch nôùków z zasygù mòwnoznajemnotë. Absolwentka sztërzech filologiów: pòlonisticzi, anglisticzi, rusycysticzi i slawisticzi, a òkróm tegò filozofii. Pòetka i dolmaczéra, a téż aùtorka ksążków i artiklów z zasygù lingwisticzi.

Je pòetką piszącą pò kaszëbskù i pòlskù, laùreatką cziledzesąt nôdgrodów w lëteracczich kònkùrsów, a téż czile ùtwórczich sztipendiów. Ùsadzëła trzë zbiérczi wiérztów: Intimné mònolodżi. Monologi intymne (2016), Testameńtë jimaginacji (2011), Chléw (2010). Òkróm tegò zajimô sã dolmaczenim, m.in. przełożëła na kaszëbsczi jãzëk dramat Ślub Witolda Gómbrowicza (2011), a téż czile jinëch ksążków i mniészé dokazë z pòlsczégò, miemiecczégò, serbsczégò, rusczégò i słoweńsczégò.

Ùczëła sã kòl 20 jãzëków, a pòchwatno ùżiwô czile z nich. Jakno lingwistka naùkòwò zajimô sã badérowanim kaszëbsczégò jãzëka i przërównywô gò z jinyma jãzëkama. W zasygù ji badérowaniów miescy sã téż translatorika, glottodidaktika, bilingwizna i jãzëkòwé kòntaktë, lingwisticznô kòmparatistika i rozmajité regionalné jãzëczi. Je aùtorką czile ùczałëch ksążków. Łączno òpùblikòwała wicy jak 150 nôùkòwëch i pòpùlarnonôùkòwëch artiklów z zasygù lingwisticzi i filozofii. Ji nôùkòwim méstrã i promòtorã béł prof. Jerzi Tréder, pòd chtërnégò czerënkã napisała i z wëprzédnienim òbroniła pierszi doktorat napisóny w kaszëbsczim jãzëkù. Napisa téż ksążkã Gramatika kaszëbsczégò jãzëka (2016), jakô je pierszim normatiwnym gramaticznym òbrobienim terôczasny standardowi kaszëbiznë.

Nôdgrodzonô Òrmùzdową Skrą (2017) i Medalã m. Lecha Bądkowsczégò (2022). Za sztudérsczich czasów, w 2007 r. dobëła téż w kònkùrsu na nôlepszégò sztudérã Trzëgardu Primus Inter Pares, w 2009 r. dosta nôdgrodã Sztudérsczégò Nobla. W akademicczim rokù 2005/2006 bëła przédniczką Karna Sztudérów Pomorania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz