aùtorka / autorka

Hanna Makurat-Snuzik - jest profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowaną nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa. Absolwentka filologii polskiej, filologii angielskiej, slawistyki, filologii rosyjskiej i filozofii. Jej naukowym mistrzem i promotorem był prof. Jerzy Treder. Napisała książkę Gramatika kaszëbsczégò jãzëka (2016) będącą pierwszym normatywnym opracowaniem gramatycznym współczesnej kaszubszczyzny standardowej. Jest autorką kaszubskojęzycznej monografii "Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny spòlëznë Kaszub" (pol. "Procesy interferencyjne w mowie bilingwalenej społeczności Kaszub"). W 2019 r. wydała też monografię "Problemy przekładu na język zdominowany. Obcość w tłumaczeniu rozpatrywana w kontekście nierównej pozycji języka wyjściowego i docelowego. Na przykładzie translacji dzieł literatur słowiańskich na język kaszubski". W 2017 wspólnie z Dušanem-Vladislavem Paždjerskim wydała w Serbii słownik kaszubsko-serbski. Opublikowała ponad 150 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu kaszubskiej i słowiańskiej lingwistyki, a także z zakresu filozofii. W 2010 r. wydawnictwo Region wydało jej pierwszy tomik wierszy zatytułowany „Chléw” (pol. "Chlew"), kolejny zbiorek „Testameńtë jimaginacji” (pol. "Testamenty imaginacji") został wydany w 2011 r. przez Oficynę Czec, trzeci zbiór liryków - dwujęzyczny - pt. "Intimné mònolodżi. Monologi intymne" wydało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w 2016 r. Tłumaczka literatury z języków słowiańskich na kaszubszczyznę (z języka rosyjskiego, serbskiego, słoweńskiego i polskiego). W 2009 r. wyszło drukiem jej tłumaczenie „Dramatów” Lecha Bądkowskiego, a w 2011 przekład “Ślubu” Witolda Gombrowicza (kasz. "Zdënk"). W 2015 i w 2020 roku dostała Stypendium Marszałka województwa pomorskiego dla twórców kultury. W 2019 r. i w 2018 r. okrzymała I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Drzeżdżona. W 2016 r. otrzymała II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "Autoportret Jesienny" w Krotoszynie, w 2015 r., 2017 r. i 2019 r. zdobywczyni I miejsca w konkursie literackim "Powiew Weny", w 2007, 2011, 2012 i 2015 r. roku laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego. W 2007 r. zwyciężyła również w konkursie na najlepszego studenta Trójmiasta Primus Inter Pares, w 2009 r. dostała nagrodę Studenckiego Nobla. Z rękopisów i maszynopisów odczytała też wiersze kaszubskich poetów młodokaszubów, zrzeszyńców i klëkowców oraz Jana Piepki, które zostały wydane pod jej redakcją w serii Biblioteka Pisarzy Kaszubskich pod tytułami: "Poezja młodokaszubów", "Poezja zrzeszyńców", "Poezja twórców z kręgu Klëki" oraz "Twórczość Liryczna" Jana Piepki. W roku akademickim 2005/2006 – prezes Klubu Studenckiego Pomorania. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich i Instytutu Kaszubskiego. Zakochana w teatrze i tańcu, zwłaszcza lubi tańczyć tańce latinoamerykańskie.


Hana Makùrôt-Snuzëk - je profesorã Gduńsczégò Ùniwersytetu, doktor habilitowóną hùmanisticznëch nôùków z zasygù mòwnoznajemnotë. Absolwentka pòlsczi filologii, anielsczi filologii, slawisticzi, rusczi filologii i filozofii. Ji nôùkòwim méstrã i promòtorã béł prof. Jerzi Tréder. Napisała ksążkã Gramatika kaszëbsczégò jãzëka (2016), jakô je pierszim normatiwnym gramaticznym òbrobienim terôczasny standardowi kaszëbiznë. Je aùtorką kaszëbskòjãzëczny mònografii "Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny spòlëznë Kaszub". W 2019 r. wëdała téż mònografiã "Problemy przekładu na język zdominowany. Obcość w tłumaczeniu rozpatrywana w kontekście nierównej pozycji języka wyjściowego i docelowego. Na przykładzie translacji dzieł literatur słowiańskich na język kaszubski". W 2017 r. razã z Duszanã-Wladislawã Pazdzersczim wëdała w Serbii kaszëbskò-serbsczi słowôrz. Òpùblikòwała wicy jak 150 nôùkòwëch i pòpùlarnonôùkòwëch artiklów z zasygù kaszëbsczi i słowiańsczi lingwisticzi, a téż z zasygù filozofii. W 2010 r. wëdôwizna Region wëdała ji pierszi zbiérk wiérztów zatitlowóny „Chléw”, pòstãpny tomik „Testameńtë jimaginacji” òstôł wëdóny w 2011 r. przez Òficynã Czec, trzecy zbiér lirików - dëbeltjãzëkòwi - pt. "Intimné mònolodżi. Monologi intymne" wëdało Kaszëbskò-Pòmòrsczi Zrzeszenié w 2016 r. Dolmaczéra lëteraturë ze słowiańsczich jãzëków na kaszëbiznã (z rusczégò, serbsczégò, sloweńsczégò i pòlsczégò jãzëka). W 2009 r. wëszło drëkã ji dolmaczenié „Dramatów” Lecha Bądkòwsczégò, a w 2011 dolmaczënk “Zdënkù” Witolda Gómbrowicza. W 2015 i w 2020 rokù dostała Sztipendium Marszôłka pòmòrsczégò wòjewództwa dlô ùtwórców kùlturë. W 2019 r. i w 2018 r. dostała I plac w Òglowòpòlsczim Kònkursu Lëteracczim m. Jana Drzeżdżona. W 2016 r. dostała II plac w Òglowòpòlsczim Pòeticczim Kònkùrsu "Autoportret Jesienny" w Krotoszënie, w 2015 r., 2017 r. i 2019 r. dobëła I môl w lëteracczim kònkùrsu "Powiew Weny", w 2007, 2011, 2012 i 2015 rokù laùreatka Òglowòpòlsczégò Lëteracczégò Kònkùrsu m. Mieczisława Strijewsczégò. W 2007 r. dobëła téż w kònkùrsu na nôlepszégò sztudérã Trzëgardu Primus Inter Pares, w 2009 r. dosta nôdgrodã Sztudérsczégò Nobla. Z rãkòpisów i maszënopisów òdczëtała téż wiérztë kaszëbsczich pòetów młodokaszëbów, zrzeszińców i klëkowców i Jana Piepczi, chtërne òstałë wëdóné pòd ji redakcją w serii Biblioteka Kaszëbsczich Pisarzów pòd titlama: "Poezja młodokaszubów", "Poezja zrzeszyńców", "Poezja twórców z kręgu Klëki", "Twórczość liryczna" Jana Piepki. W akademicczim rokù 2005/2006 – przédniczka Karna Sztudérów Pòmòraniô. Nôleżnik Pòlsczi Lingwistny Stowôrë (PTJ), Stowôrë Dolmaczérów Pòlsczich (STP) i Kaszëbsczégò Institutu. Zakòchónô w teatrze i tuńcu, òsoblëwò lubi tańcowac latinoamerikańsczé tuńce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz